Adatkezelési tájékoztató


a https://kineziologuseger.hu  weboldal látogatói részére

Bevezetés

 A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 1. Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

 

Név Bótáné Kádas Ella
Székhely: 3300 Eger, Szent Miklós u. 7.
Adószám: 72758823-1-30
Nyilvántartási szám (NAIH):  NAIH-71777/2014.
Weboldal megnevezése, címe: https://kineziologuseger.hu

Az adatkezelő elérhetőségei:

 

Név Bótáné Kádas Ella
Székhely: 3300 Eger, Szent Miklós u. 7.
Levelezési cím: 3300 Eger, Szent Miklós u. 7
E-mail: info@kineziologuseger.hu
Telefon: 20/9764-604
 1. Fogalommeghatározások

 • GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 3. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi..
 • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, csak a szükséges mértékben.
 • Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát,  az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Fontos adatkezelési információk

 • Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató/adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
 • Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal felhasználói.
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
 • Az adatok megismerésére jogosult: az adatkezelő.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár.

A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban hozzájárulás nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse illetve törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,  az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető a megadott  e-mai címen.

 1. Weboldalon történő kapcsolatfelvétel

A  honlap Kapcsolat menüpontjában (https://kineziologuseger.hu/kapcsolat) található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba Bótáné Kádas Ella adatkezelővel/szolgáltatóval.

 • Az adatkezelés célja:  kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
 • regisztrációs adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
 • Az adatkezelésben érintettek köre: a kapcsolati űrlap felhasználói.
 • Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik, adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
 • Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg, bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
 • Az adatok megismerésére jogosult: adatkezelő.
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.
 • személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben.

Az alábbi személyes adatok megadása feltétlenül szükséges a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás miatt.

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Keresztnév kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
E-mail kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
Regisztráció időpontja technikai információs művelet.
IP cím technikai információs művelet.

Adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

 1. Hírlevél, eDM küldés

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Teljesen szabadon dönthet arról, hogy felhasználóneve vagy e-mail címe az Ön kilétére utaló információt tartalmaz-e. A hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak.

 • Az adatkezelés célja programokról, akciókról szóló információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat.
 • Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy Bótáné Kádas Ella  hírlevelet és eDm-t küldjön  a regisztrációkor megadott e-mail címre,  és hogy a szükséges személyes adatait kezelje.
 • Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, vagy a  kiküldött hírlevelekben megjelenő leiratkozás linkre kattintva.
 • Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben vagy a kiküldött hírlevelekben megjelenő leiratkozás linkre kattintva.
 • Az adatok megismerésére jogosult: az adatkezelő.
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Az adatkezelő nyilvántartási száma: NAIH-7177-2014

 

Az igénybe vett adatfeldolgozó: https://listamester.hu/

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név kapcsolattartás, hírlevél és eDM küldése
E-mail kapcsolattartás, hírlevél és eDM küldése
Feliratkozás időpontja technikai információs művelet.
IP cím technikai információs művelet.
 1. JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Vezeték és keresztnév kapcsolatfelvétel, jelentkezés, számla kiállítása
E-mail, telefonszámSzámlázási név és cím kapcsolattartásszámla kiállítása
Feliratkozás időpontja technikai információs művelet.
IP cím technikai információs művelet.

Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 • Az adatkezelés célja tanfolyamokra való jelentkezés.
 • Az érintettek köre: a weboldalon jelentkező valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés.
 • Az adatkezelés időtartama az adatok törlése: az adatkezelés a tanfolyam végéig tart, kivéve a számviteli bizonylatokat, melyeket a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni.
  Az adatok megismerésére jogosult: az adatkezelő, személyes adatok címzettjei
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.

7. Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

 • Az adatkezelésben érintettek: a weboldal látogatói.
 • Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
 • Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása.
 • Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.
 • Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők: sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.
 1. Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Google adatvédelmi irányelveihttps://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

 1. Adatfeldolgozók: 

 a.Tárhelyszolgáltató

 

Név / cégnév: 3 in 1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
Telefon: 06-21- 200-0040
E-mail: info@megacp.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak az adatkezelő, az adatkezelő által megbízott informatikus,  illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 • tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.
 • Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
 • kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

b. Hírlevélküldő rendszer:

Bithuszárok Bt. (Listamester)

2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Adószám: 21158218-2-13.

Email: info@listamester.hu

 • tevékenység megnevezése: hírlevelek küldése szolgáltatás
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy/az Ön hozzájárulása
 • Az adatkezelés célja: hírlevél küldése
 • kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok (név, e-mailcím)
 • Az adatkezelés időtartam és az adatok törlésének határideje: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben vagy a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva.

c. Rendszergazda

Kelemen Zsuzsa egyéni vállalkozó (ev)

3341 Egercsehi, Petőfi u. 29.

Adószám: 67741326-1-30

Telefonszám: 06.30.3491799

E-mail: info@bitmami.hu

 • tevékenység megnevezése: A weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások)
 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 • Az adatkezelés célja:  a weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások)
 • Az érintettek köre: a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.
 • kezelt adatok: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: a szolgáltató és a weboldal-üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal-üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart.
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldün, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető  a net.jogtar.hu oldalán.

2018. 05. 08.