ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A weboldal működésével, megrendelési-jelentkezési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.kineziologuseger.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról.

  1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Bótáné Kádas Ella e.v.

A szolgáltató székhelye: 3300 Eger, Mária u. 34.

A szolgáltató elérhetősége: info@kineziologuseger.hu 06 20/9764604

Nyilvántartási száma: M/19079

ÁNTSZ engedély száma: 264-3/2010

Adószáma: 72758823-1-30

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-71777-201484380/2015.

A szerződés nyelve: magyar

  1. 2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2019. október 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének  feldolgozása, sokszorosítása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5. A  felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A jogszerűtlen felhasználásért és a felhasználó által feltöltött/megjelenített jogszabályba ütköző tartalmakért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

2.6. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása szükséges.

2.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatás(ok) teljesítését (szervezését, lebonyolítását) a „tanfolyamra való jelentkezés” véglegesítését követően a Szolgáltató azonnal megkezdi. Fogyasztó ezzel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt
felmondási jogát.

  1. JELENTKEZÉS

3.1 Felhasználó a weboldalon történő jelentkezésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF valamint a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmisnek minősül.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

  1. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK

4.1. A csoportos élő és online tanfolyamokra, programokra valamint az egyéni  foglalkozásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban fizetendő, bruttó árak, minden költséget tartalmaznak.

4.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a tanfolyam, program nevét, leírását, tájékoztat az esetleges akciós árakról, jelentkezési határidőkről.

  1. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó megadja a személyes adatait, majd a Jelentkezem a tanfolyamra/programra/foglalkozásra gombra kattint.

5.1.1. Fizetési mód: a tanfolyami jelentkezési űrlap kitöltése után Felhasználó  automatikus visszaigazoló díjbekérő e-mailt kap, melynek összegét átutalással tudja kiegyenlíteni, 8 napos fizetési határidővel vagy az akciós ár határidejének lejártáig. Ez a visszaigazoló levél már szerződést keletkeztet.

A részvételi díj teljesítésére átutalásos formában vagy a helyszínen készpénzben van lehetőség. A részvételi díjat az OTP Bank, Bóta Tibor 11773391-00894180 számú számlaszámra, a díjbekérőben vagy a számlában szereplő adatok alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj teljes ellenértékének beérkezése esetén, a beérkezési nap, mint teljesítés időpontja számla kerül kiállításra. Utólagos pénzügyi teljesítés esetén: a tanfolyam időpontja, mint teljesítési időpont kerül megjelölésre a számlán. A számla kiállítását követően 15 napon belül postázzuk, amennyiben postai úton kérte a számla megküldését

  1. A JELENTKEZÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

6.1. A jelentkezések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A jelentkezés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

6.2. A jelentkezés véglegesítése a részvételi díj befizetésével történik. A szolgáltató a helyeket a részvételi díj beérkezésének a sorrendjében biztosítja.

6.3. Amennyiben a befizetett tanfolyamon indokolt esetben mégsem tud részt venni a Felhasználó, a befizetett összeget átadhatja másnak, vagy egy következő tanfolyamon vagy programon azt 6 hónapon belül felhasználhatja.

6.4. Amennyiben a jelentkező a tanfolyam egyes részein nem tud részt venni, nincs lehetősége annak pótlására.  A részvételi díj részben vagy egészben való visszatérítésére sincs lehetőség.

      7.  ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGA Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében fogyasztónak nincs felmondási joga (…) szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (tanfolyamok)

      8. EGYÉNI KINEZIOLÓGIAI KEZELÉS, COACHIG, MENTORÁLÁS, PÁRKAPCSOLATI TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ

8.1. Az egyéni foglalkozások célja: a stressz oldása, a párkapcsolat javítása, a személyes célok elérésének támogatása, azért hogy a kliens életében és/vagy munkájában elégedettebb és/vagy eredményesebb legyen.

8.2. Az egyes foglalkozások kb. 50-80 percig tartanak.

8.3. Bótáné Kádas Ella természetgyógyász-kineziológus,  nem orvos, nem állít fel diagnózist, nem kezel betegségeket és mentálisan egészséges emberekkel foglalkozik. Az általa alkalmazott módszerek nem helyettesítik az orvosi, a  pszichológiai vagy pszichiátriai kezelést.

8.4. Az előre egyeztetett időpontot a kliensnek lehetősége van legkésőbb 24 órával a megbeszélt időpont előtt, vagy még korábban lemondani és jelezni, hogy másik időpontot szeretne.

Írásban a  bkadasella@gmail.com címen, telefonon a 20/9764604 -es telefonszámon hétköznapokon 8.00 és 18.00 között. Munka közben nem tudom felvenni a telefont, de visszahívom, legkésőbb 18.00 és 19.00 óra között.

24 órán belüli, bármilyen ok miatti lemondás esetén a tiszteletdíj felének megfelelő mértékű lemondási díj kerül a következő alkalommal felszámolásra. Amennyiben nem kerül sor következő alkalomra, akkor a lemondási díj kiszámlázásra kerül, ami fizetési kötelezettséggel jár.

A megbeszélt időpont lemondásának elmulasztása esetén a kezelés teljes összege kerül kiszámlázásra, ami fizetési kötelezettséggel jár.

Két egyeztetett időpont lemondása után új időpont lefoglalására már nincs lehetőség.

Kérem, érkezzen pontosan, mert a késés ideje az Ön idejét rövidíti meg.

Köszönöm megértését és együttműködését.

8.5. A foglakozásokról feljegyzés készül, melynek tartalma szigorúan bizalmas, teljes körű titoktartási kötelezettség alá esik, másik félnek nem adható át, szigorúan őrzött.

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

  1. PANASZKEZELÉS RENDJE

10.1. Bótáné Kádas Ella igyekszik valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesíteni. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

10.4. Panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

10.5. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mal: nfh@nfh.hu

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

10.6. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

10.7. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot, egyszerű regisztrációt követően az alábbi linkre kattintva: http://ec.europa.eu/odr

10.8. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

  1. SZERZŐI JOGOK

11.1. A www. kineziologuseger.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének többszörözése, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül vagy az adott weboldalra való hivatkozása nélkül.

   12. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója itt  érhető el.